Przedszkole Motylek Kronso » Statut
Statut

Statut Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola

MOTYLEK w Krośnie

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Przedszkole „Motylek” zwane dalej „Przedszkolem” jest placówką niepubliczną.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 1 oraz przy ulicy

     Grodzkiej 73 C.

 1. Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi:

Niepubliczne Integracyjne Przedszkole MOTYLEK

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest osoba fizyczna: Joanna Zięba, zamieszkała ul. Parkowa 19/2, 38-400 Krosno, NIP 9222713981, REGON 181024282.
 2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.
 • 2
 1.   Przedszkole działa na podstawie:
 2. a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. . (Dz.U. 2017.60) Prawo oświatowe, jak i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
 3. b) Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (U.2017.1575),
 4. c) Niniejszego statutu.

                                                                    

                                                          Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 • 1
 1. Nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 2. Wynikające z powyższych celów, jak i Ustawy Prawo oświatowe wraz z rozporządzeniami wykonawczymi (w szczególności Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U.2017.356) , zadania przedszkole realizuje poprzez:

 

 • 1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 • 2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 • 3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 • 4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 • 5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 • 6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 • 7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 • 8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 • 9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 • 10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 • 11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 • 12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 • 13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 • 14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 • 15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 • 16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
 • 17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 • 2

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego indywidualnych możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, wspomagając rodziny w wychowaniu i przygotowaniu do nauki w szkole, w szczególności:
 2. a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu
  oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, tj.:

– każda grupa wiekowa jest powierzona jednemu lub dwóm nauczycielom,

– podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do możliwości dzieci.

– podczas zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycieli lub osób dorosłych (na każde 10 dzieci min.   jedna osoba dorosła),

– w trakcie zajęć dodatkowych (rytmika, języki obce, tańce, zajęcia plastyczne, religia, itp.)   nauczyciele specjaliści prowadzący odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci.

 1. b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa- zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
 2. c) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 3. d) w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
 4. e) przedszkole współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.
 5. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy
  wychowawczej i jej skuteczności nauczyciele prowadzą swoją grupę przez wszystkie
  lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 

 • 3

 

 1. Przedszkole realizuje zadania w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej :
 2. a) diagnozowania środowiska dziecka;
 3. b) rozpoznawania potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb i umożliwienia ich zaspokojenia;
 4. c) rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń przedszkolnych;
 5. d) wspierania dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;
 6. e) otaczania szczególną troską dzieci, których rozwój (fizyczny, umysłowy, emocjonalno-społeczny) nie przebiega harmonijnie i które wymagają oddziaływań kompensacyjno-wyrównawczych;
 7. f) współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, przedszkolami i placówkami działającymi na rzecz dzieci i rodziców;
 8. g) podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych;
 9. h) prowadzenia edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci.
 10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być prowadzona w formie:
 11. a) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 12. b) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców;
 13. c) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców.

3.W przedszkolu mogą być zatrudnieni: pedagog, psycholog, logopeda i inni potrzebni specjaliści.

 1. W celu rozpoznawania ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju dziecka nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną, którą dokumentują oraz informują rodziców o wynikach.

5.Nauczyciel planując indywidualną pracę z dzieckiem ma obowiązek uwzględnić zalecenia specjalistów (m. in. pedagoga, psychologa, logopedy) określone w wydanej opinii lub orzeczeniu.

 

 

 • 4

 

 1. Zadania przedszkola w zakresie organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi zależą od potrzeb środowiska i warunków placówki:
 2. a) przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, których stopień niepełnosprawności pozwala na samodzielne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej (jednakże w oddziale na ul. Korczyńskiej 1 w związku z barierami architektonicznymi nie przyjmowane są dzieci z poważnymi problemami ruchowymi – na wózkach inwalidzkich) po przedłożeniu dyrektorowi orzeczenia wydanego przez odpowiednią poradnię;
 3. b) nauczyciel pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi ma obowiązek ściśle współpracować ze specjalistami opiekującymi się wychowankiem.

 

 • 5

 

 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole odbywa się poprzez:
 2. a) tworzenie warunków realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 3. b) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej;
 4. c) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka;
 5. d) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu;
 6. e) uwzględnianie propozycji dzieci w codziennym planowaniu przez nauczyciela zadań edukacyjnych;
 7. f) ustalanie kierunku pracy pedagogicznej kierując się zasadą wykorzystywania w pracy metod aktywizujących wychowanków;
 8. g) stosowanie form pracy otwartej, umożliwiając dzieciom wybór miejsca i rodzaju aktywności.
 • 6

 

 1. W Niepublicznym Integracyjnym Przedszkolu organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 2. Przedszkole posiada możliwość realizacji zadań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, w szczególności dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenie wczesnego rozwoju.

 

 • 7
 1. Dyrektor przedszkola powołuje zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla każdego dziecka na podstawie:

1) wniosku rodzica/opiekuna prawnego do dyrektora przedszkola o przyznanie godzin wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

2) opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 1. Zespół, o którym mowa w ust. 1 tworzony jest w celu pobudzania psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.
 2. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi z zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

1) pedagog – posiadający kwalifikacje odpowiednie do niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog,

2) psycholog,

3) logopeda,

4) inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny (fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, itp.)

 1. Pracę zespołu koordynuje dyrektor przedszkola lub nauczyciel upoważniony przez dyrektora przedszkola.
 2. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju poprzez:

1) opracowywanie i prowadzenie arkusza obserwacji dziecka w postaci indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego, zawierającego:

– imię i nazwisko dziecka

– numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz datę wydania tej opinii;

– ocenę sprawności dziecka w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, komunikacji, rozwoju emocjonalnego i zachowania;

– ocenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;

– informacje dotyczące poszczególnych zajęć realizowanych w ramach wczesnego wspomagania.

2) prowadzenie dzienników zajęć,

3) opracowanie specjalistycznych opinii.

 1. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;

2) nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania , z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka.

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 1. Koordynator zespołu:

1) koordynuje pracę Zespołu wczesnego wspomagania Rozwoju,

2) odpowiada za przygotowanie przez Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, prawidłowe dokumentowanie działań prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, w tym spotkań ZWWR,

3) organizuje cykliczne spotkania zespołu, które poświęcone są omówieniu problemów dziecka i jego rodziny, ewaluacji programów, a także ustalaniu dalszego przebiegu i rodzaju zajęć specjalistycznych dla dziecka.

 1. Psycholog:

1) przeprowadza diagnozę psychologiczną w oparciu o wywiad, obserwację dziecka oraz metody testowe dostosowane do specyfiki zaburzeń i rozwoju dziecka,

2) ustala wraz z innymi członkami ZWWR indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju,

3) prowadzi zajęcia terapeutyczne o charakterze psychopedagogicznym z zastosowaniem odpowiednich metod stymulacji rozwoju psychicznego, stosownie do jego niepełnosprawności w oparciu z zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania i własną diagnozę,

4) wraz z zespołem systematycznie dokonuje oceny postępów dziecka, w razie potrzeby w uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju stosownie do potrzeb i postępów dziecka,

5)udziela rodzicom pomocy w zakresie kształtowanie postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wskazówek do pracy z dzieckiem,

6) na wniosek rodziców, wraz z zespołem przygotowuje opinię psychologiczną.

 1. Pedagog specjalny/ terapeuta:

1) przeprowadza diagnozę w oparciu o wywiad, obserwację dziecka oraz metody testowe dostosowane do specyfiki zaburzeń i rozwoju dziecka,

2) ustala wraz z innymi członkami ZWWR indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju,

3) prowadzi zajęcia terapeutyczne z dzieckiem mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, stosownie do jego niepełnosprawności w oparciu o zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w własną diagnozę,

4) przekazuje rodzicom wskazówki do pracy z dzieckiem w domu,

5) wraz z zespołem systematycznie dokonuje oceny postępów dziecka , w razie potrzeby w uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju stosownie do potrzeb i postępów dziecka,

6) na wniosek rodziców, wraz z zespołem, przygotowuje opinię pedagogiczną.

 1. Logopeda:

1) przeprowadza diagnozę logopedyczną,

2) ustala wraz z innymi członkami ZWWR indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju,

3) prowadzi terapię logopedyczną stosownie do niepełnosprawności dziecka w oparciu o zalecenie z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i własną diagnozę,

4) przekazuje rodzicom wskazówki do pracy z dzieckiem w domu,

5) wraz z zespołem systematycznie dokonuje oceny postępów dziecka, w razie potrzeby po uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju stosownie do potrzeb i postępów dziecka,

6) na prośbę rodziców, wraz z zespołem przygotowuje opinię logopedyczną.

 

 • 8
 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychicznych i potrzeb dziecka.
 2. Liczba godzin, o których mowa w ust. 1, przyznawana jest przez dyrektora przedszkola.
 3. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
 4. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
 5. Zajęcia z ramach wczesnego wspomagania rozwoju, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
 6. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
 • 9
 1. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez :

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,

2) udzielanie instruktaży i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,

3) identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

 

 

Rozdział III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ICH DZIAŁANIA

 • 1 1. Organami przedszkola są:

Dyrektorzy przedszkola.

 

 • 2

 

 1. Dyrektorami przedszkola są: Joanna Zięba – dyrektor metodyczny i Marcin Zięba – dyrektor administracyjny.

 

 1. Dyrektorzy przedszkola kierują bieżącą działalnością przedszkola, reprezentują je na zewnątrz. Są kierownikami zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi.
 2. Zadania dyrektorów są następujące:
 3. a) Kierowanie bieżąca działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 4. b) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 5. c) Koordynowanie opieki nad dziećmi,
 6. d) Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał,
 7. e) Współpraca z rodzicami,
 8. f) Współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
 9. g) Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
  h)     Dysponowanie       środkami       finansowymi       przedszkola       i       ponoszenie

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

 1. i)       Kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli

oraz innych pracowników przedszkola,

 1. j)       Podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie

roku szkolnego,

 1. k)     Zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami

Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,

 1. I)       Rozwiązywanie konfliktów pracowniczych,
 2. m)     Stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
 3. n)     Prowadzenie   dokumentacji   kancelaryjno-archiwalnej   i   finansowej   zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Na czas nieobecności Dyrektora przedszkola Dyrektor wyznacza nauczyciela zastępcę,
  który w tym okresie pełni obowiązki dyrektora przedszkola.

 

 

Rozdział IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 • 1
 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem
  dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 630 do 1730.
 2. Przedszkole przyjmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. w oparciu o zasadę pełnej
  dostępności.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 4. Dopuszcza się przyjęcie dziecka w wieku 2,5 roku, o ile jego rozwój na to pozwala. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola ustala organ prowadzący.
 5. Możliwe jest przyjmowanie dzieci na mniejszą liczbę dni i godzin.
 6. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział. Przedszkole posiada następujące oddziały: dwa przy ul. Korczyńskiej 1, pięć oddziałów przy ul. Grodzkiej 73C.   Każdy z oddziałów dzieli się na mniejsze jednostki- grupy, w następujący sposób:
 7. a) przy ul. Korczyńskiej – 2 oddziały- do których może uczęszczać do 21,
 8. b) przy ul. Grodzkiej – 5 oddziałów- do których może uczęszczać 80 dzieci.

W grupach mogą uczęszczać dzieci mieszane rocznikowo. Przy zmniejszonej liczbie dzieci dopuszcza się możliwość łączenia grup. Dopuszcza się zmianę liczebności dzieci w grupach w trakcie roku szkolnego.

 1. W przypadku, gdy uczeń uczęszczający do danego oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego, to stosownie do §6 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w grupie może ulec zmianie.
 2. Szczegółowe zasady funkcjonowania przedszkola określa Regulamin organizacyjny przedszkola, uchwalony przez Dyrektora.

 

 • 2
 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa dyrektor przedszkola.
 2. Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy Rozkład Dnia opracowany przez Dyrektora Przedszkola, uwzględniający wymagania zdrowotne i higienę pracy z dziećmi.
 3. Na podstawie Ramowego Rozkładu Dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad
  danym oddziałem ustalają dla danego oddziału Szczegółowy Rozkład Dnia z
  uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 4. Ramowy Rozkład Dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa
  godziny posiłków i zajęć prowadzonych w Przedszkolu. W szczególnym przypadku
  Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. wyjścia, wycieczki, uroczystości).
 5. Przedszkole może w czasie roku szkolnego zmienić ofertę edukacyjną dotyczącą zajęć dodatkowych w zależności od bieżących potrzeb.
 6. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe opłacane przez Rodziców.
  Propozycje w tym zakresie zgłasza ogółowi Rodziców Dyrektor Przedszkola.
 • – Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 1. W ramach opłaty stałej dzieci mogą uczestniczyć w wielu zajęciach, m. in.:
 • – języka angielskiego,
 • – zajęciach umuzykalniających

–   zajęciach sportowych.

 

 

 • 3
 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada m.in:

– sale zajęć dla poszczególnych grup,

 • – osobne łazienki dla dzieci i personelu,
 • – szatnię dla dzieci,
 • – kuchnię do rozdzielania posiłków,

– pomieszczenia socjalne i magazynowe.

 

 • 4
 1. Zasady odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole określa umowa zawarta
  pomiędzy Dyrektorem przedszkola a Rodzicami (prawnymi opiekunami), przy czym stawki za poszczególne usługi są określone przez Dyrektora szkoły w cenniku.
 2. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do korzystania z 4 posiłków
  (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek).
 3. Stawkę dzienną wyżywienia ustala Dyrektor przedszkola.
 4. Opłata miesięczna za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności
  dziecka.
 5. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest „z góry”, do 10-tego dnia każdego
  miesiąca.§5
 6. Dzieci przyjmowane są do przedszkola według kryteriów i zasad ustalanych przez
  Dyrektora Przedszkola.
 7. Wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do przedszkola dokonywany jest po wypełnieniu przez rodzica (opiekuna prawnego) karty zgłoszenia dziecka oraz po uprzedniej rozmowie z rodzicami (opiekunkami), a w razie potrzeby po spotkaniu z dzieckiem i przedstawieniu dokumentów o stanie zdrowia dziecka.
 8. Dyrektor przedszkola może nie przyjąć dziecka do przedszkola lub zostać skreślony z listy uczniów, gdy rodzice(opiekunowie) zataili istotne informacje o dziecku. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa niż liczba miejsc, pierwszeństwo mają:

 

 • – dzieci już uczęszczające do Przedszkola,
 • – rodzeństwo dzieci uczęszczających do Przedszkola,
 • – dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci.

Rozdział V

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 • 1
 1. W przedszkolu respektowane są i przestrzegane prawa dziecka wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności z Konwencji Praw Dziecka, a to przede wszystkim :

 

 1. a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego
  zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
 2. b) szacunku dla wszystkich swoich potrzeb,
 3. c) życzliwego i podmiotowego traktowania,
 4. d) ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
 5. e) poszanowania jego własności i godności osobistej,
 6. f) opieki i ochrony,
 7. g) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 8. h) akceptacji swojej osoby.
 9. W przedszkolu nie można stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez

   zgody ich Rodziców (opiekunów), poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi

   zdrowie i życie dziecka.

 1. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

   Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają Rodzice (opiekunowie) dziecka na

     początku roku szkolnego w miesiącu wrześniu.

 1. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola, gdy:
 2. a) Rodzice (opiekunowie) zalegają z opłatami za 1 miesiąc, pomimo dostarczenia
  upomnienia w formie pisemnej,
 3. b) Zachowanie dziecka powoduje zagrożenie zdrowia lub życia pozostałych
  wychowanków przedszkola,
 4. c) Rodzice (opiekunowie) zataili informacje o stanie zdrowia dziecka, co uniemożliwia
  prawidłowy proces wychowawczo – dydaktyczny,
 5. d) Nastąpił brak współpracy między Rodzicami (opiekunami), a personelem
  dydaktycznym przedszkola w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno-

 

 

Rozdział VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 • 1
 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli z odpowiednim przygotowaniem
  pedagogicznym oraz pracowników administracji i obsługi.

 

 1. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z personelem
  przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy.
 2. Obowiązkiem każdego pracownika jest przestrzeganie niniejszego Statutu, regulaminu organizacyjnego, jak i zapoznanie się oraz przestrzeganie Konwencji   Praw Dziecka.
 3. Nauczyciel przedszkola realizuje rzetelnie pracę dydaktyczno – wychowawczą

i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.

 1. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
 2. a) Planowanie   i     prowadzenie     pracy   dydaktyczno-wychowawczej   zgodnie
  z obowiązującym programem,
 3. b) Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka.
 4. c) Rozwijanie zdolności i zainteresowań dziecka.
 5. d) Prowadzenie obserwacji   pedagogicznych mających na   celu   poznanie potrzeb
 6. e) Stosowanie nowoczesnych metod nauczania.
 7. f) Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
  w przedszkolu i poza jego terenem.
 8. g) Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc pedagogiczno-psychologiczną,
  zdrowotną i inną.
 9. h)       Współpraca z rodzicami (opiekunami) w sprawie wychowania i nauczania dzieci.
 10. i)       Planowanie własnego rozwoju zawodowego.
 11. j)       Dbałość o warsztat pracy oraz estetykę pomieszczeń.
 12. k)     Prowadzenie dokumentacji   przebiegu   nauczania i   działalności wychowawczej

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. I)       Realizacja zaleceń organu prowadzącego,
 2. m)     Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,

             kulturalnym i rekreacyjno-sportowym.

 1. Nauczyciel ma prawo do rozwoju, kształcenia się oraz doskonalenia zawodowego.
 2. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje
  kontakt z ich rodzicami w celu:

 

 1. a) Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
 2. b) Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
 3. c) Włączenia ich w działalność przedszkola.
 4. Wynagrodzenie nauczycieli ustalane jest w umowie zawartej z organem prowadzącym.
 5. W przedszkolu zatrudnieni mogą być pracownicy niebędący nauczycielami, m. in.:
 6. a) konserwator
 7. b) woźna
 8. c) pomoc nauczyciela.
 9. Pozostali pracownicy przedszkola zobowiązani są do współdziałania i wspomagania
  nauczycieli w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych dla dobra dziecka.

 

 

 

Rozdział VI

RODZICE

 • 1
 1. Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów) dziecka należy:
 2. a) Przestrzeganie niniejszego statutu,
 3. b) Respektowanie ustaleń Rady Pedagogicznej,
 4. c) Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola (lub upoważnienie osób
  trzecich – za okazaniem dokumentu tożsamości),
 5. d) Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 6. e) Informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu.
 7. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego

   oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego

     rozwoju.

 1. Rodzice mają prawo do:
 2. a) wglądu w roczne plany pracy przedszkola, a także do konsultacji i współrealizacji
  planów miesięcznych,
 3. b) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola.

 

 1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami ( opiekunami prawnymi ) są następujące:

1) zebrania ogólne;

2) zebrania grupowe o charakterze organizacyjnym, problemowym, warsztatowym,

także z udziałem osób zaproszonych np.: specjalistów;

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem i nauczycielami;

4) konsultacje ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu;

5) zajęcia otwarte;

6) kącik dla rodziców;

7) uroczystości i imprezy grupowe, ogólno-przedszkolne i o zasięgu środowiskowym;

8) spotkania integracyjne, sprzyjające lepszej adaptacji dzieci nowych

9) rodzice dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym mogą

uczestniczyć w posiedzeniach zespołu do spraw pomocy psychologiczno –

pedagogicznej, w części dotyczącej wyłącznie ich dziecka.

 

 

 

Rozdział VII

 

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

 • 1
 1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych
  za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacje z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego.
 2. Wysokość opłat wnoszonych przez Rodziców (opiekunów dzieci) jest ustalana przez Organ prowadzący przedszkole. Szczegółowa wysokość odpłatności dla każdego z dzieci ustala jest
  w umowie o opiekę przedszkola.
 3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności
  za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący.
 4. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu i opłata za wyżywienie pobierana jest „z góry” do
  10-tego dnia każdego miesiąca. Jest to ilość stawki żywieniowej pomnożona przez ilość
  dni przewidywanej obecności dziecka w przedszkolu.

 

 

 

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1
 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej –
  nauczycieli, rodziców.
 2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie statutu przez dyrektorów przedszkola osobom zainteresowanym.

 

 1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą
  być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem 31 października 2017 r.