Przedszkole Motylek Kronso » Opiekun Dzienny
Opiekun Dzienny

O projekcie

Od 01-07-2018 r. realizujemy projekt pt. „Opiekun dzienny – Motylek” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Wartość projektu: 464 862,81 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 393 822,81 zł.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny

Umożliwienie powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka 16 rodzicom/opiekunom prawnym (15 kobietom i 1 mężczyźnie) zamieszkującym na terenie Gminy Krosno i powiatu krośnieńskiego poprzez utworzenie 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie dziennego opiekuna w Krośnie.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2018 do 31.08.2020.

Rekrutacja

09 lipca 2018 r. rozpoczynamy nabór uczestników projektu. Wszystkich zainteresowanych Rodziców zapraszamy do kontaktu tel. 502 369 086

W dniu 23 lipca 2018 r. planowane jest spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

W dniach od 23.07.2018 do 06.08.2018. przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne. UWAGA! Rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 31.08.2018 r.

Planowane ogłoszenie listy rankingowej i rezerwowej nastąpi 13.08.2018. UWAGA! Ze względu na przedłużenie rekrutacji wyniki zostaną ogłoszone 03.09.2018 r.

Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione są osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, które  zgłoszą chęć uczestnictwa w Projekcie poprzez wypełnienie i złożenie Formularza rekrutacyjnego oraz spełniają następujące kryteria rekrutacji:

 1. Status na rynku pracy rodzica/opiekuna prawnego opiekującego się dzieckiem do lat 3:
 • os. bezrobotna,
 • nieaktywna zawodowo lub
 • pracująca I przebywająca na urlopie związanym z urodzeniem dziecka.
 1. Wiek dziecka (mające ukończone co najmniej 20 tygodni na dzień rozpoczęcia przez rodzica/opiekuna prawnego udziału w projekcie
 2. Zamieszkiwanie na terenie powiatu krośnieńskiego lub Gminy Krosno.

Dodatkowe punkty będą przyznawane:

 1. Niepełnosprawność kandydata, drugiego rodzica/op. pr., dziecka, rodzeństwa – 10 pkt
 2. Wielodzietność – 5 pkt
 3. Samotne wychowywanie dziecka – 5 pkt
 4. Objęcie dziecka pieczą zastępczą – 5 pkt
 5. Kandydat jest bezrobotny lub nieaktywny zawodowo – 30 pkt
 6. Sytuacja materialna w rodzinie – dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej – 30 pkt

Do pobrania:
Regulamin rekrutacji
Formularz rekrutacyjny